Nasze Pracownie

Nasze pracownie

Na tej stronie możesz zapoznać się z pracowniami jakie funkcjonują na naszych warsztatach.

Pracownia gospodarstwa domowego.

Uczestnicy zajmują się tu codziennym przygotowaniem do śniadań, nakrywają i podają do stołu, sprzątają po posiłkach. Biorą udział w opracowaniu jadłospisu, poznają zasady racjonalnego odżywiania, dostosowania potraw do okoliczności. Głównym celem terapii tej pracowni jest zaznajomienie z wyposażeniem kuchni, obsługa sprzętu AGD, stosowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw. Podstawową przesłanką uczestnictwa w pracowni jest przestrzeganie zasad higieny osobistej na stanowisku pracy podczas przygotowywania posiłku i w trakcie konsumpcji. Zajęcia te uczą samodzielności w dziedzinie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.

Pracownia przyrodnicza

Najważniejszym zadaniem uczestników tej pracowni jest pielęgnacja wszelkich roślin na terenie WTZ ponadto uczestnicy zajmują się rybkami w akwarium, żółwiami oraz papugami. Uczestnicy uczą się prawidłowej pielęgnacji kwiatów, drzew i krzewów. Kontakt z przyrodą daje im możliwość wyciszenia się i skupienia na rzeczach drobnych,ale istotnych.

Pracownia komputerowa

Uczestnicy mają możliwość poznania podstawowych zagadnień związanych z obsługą komputera. Uczą się korzystać z edytorów tekstu, skanują zdjęcia, tworzą nieskomplikowane grafiki komputerowe oraz poznają zasoby Internetu i korzystają z poczty elektronicznej. Mają możliwość grania w różnego rodzaju gry edukacyjne, oglądania filmów oraz słuchania swojej ulubionej muzyki.

 

Pracownia informatyczna

Jest zbliżona charakterem do pracowni komputerowej,tutaj jednak uczestnicy przygotowują się do podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Komputer pozwala rozwijać umiejętności, upraszcza proces kształcenia. Wykonywanie nawet prostych prac poligraficznych tj., przygotowanie wizytówek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, kształci koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, sprawność manualną oraz rozwija logiczne myślenie. Satysfakcja z efektu pracy mobilizuje, staje się motorem do dalszej nauki, dowartościowuje, podnosząc tym samym wiarę we własne siły niepełnosprawnych.

Pracownia plastyczna

Uczestnicy rozwijają w pracowni tej swoje zdolności plastyczne, zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, kształtują umiejętności wyrażania zjawisk, przeżyć, doświadczeń. Zajęcia w warsztacie plastycznym dają uczestnikom możliwość wyrażenia tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Do głównych zadań pracowni plastycznej należą: usprawnianie funkcji umiejętności wyrażania przeżyć, dążenia do nabycia kontaktu ze sztuką. Piękno wytworów plastycznych ma tu znaczenie drugorzędne, najważniejsze jest tworzenie wbrew niepełnosprawności.

Pracownia krawiecka

Praca w pracowni krawieckiej uczy cierpliwości, wytrwałości i odwagi, poprzez staranne wykonywanie prac, Uczestnicy uczą się posługiwać przyborami do kroju, szycia i haftowania oraz umiejętności posługiwania się żelazkiem, opanowują techniki szycia na maszynie, poznają różnego rodzaju ściegi.

 

Pracownia manualna

Uczestnicy poprawiają swoje zdolności manualne oraz wyzwalają zainteresowania plastyczne. W pracowni tej podopieczni poznają podstawowe techniki wyrobu glinianych naczyń i przedmiotów. W zajęciach wykorzystywane są formy gipsowe i koło garncarskie. W pracowni również z innych materiałów tworzone są różnorodne prace np.: kolorowym, przednio bejcowanym sznurkiem zdobione są doniczki czy butelki. Do tego celu wykorzystywane są również skóra oraz kolorowe tkaniny. Malowane są też butelki farbami do szkła oraz wykonywane są też prace z gipsu.

 

 

Pracownia muzyczna

Środkiem oddziaływania terapeutycznego na uczestników tej pracowni jest poznawanie różnych instrumentów muzycznych i nauka gry na nich. Uczestnicy uczą się nowych piosenek i melodii od instruktora. Muzyka pobudza wyobraźnie i wpływa korzystnie na kojarzenie. Ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcję wegetatywne i motoryczne. Zajęcia z muzykoterapii przygotowują i usprawniają osoby niepełnosprawne do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych. Przede wszystkim uczą radzenia sobie ze stresem, z monotonią czynności, oswajają z życiem w środowisku innych ludzi.

Pracownia artystyczna

Różnorodność techniki i materiałów proponowanych uczestnikom pozwala na wybór najbardziej odpowiadającej im formie ekspresji twórczej. Zajmuje się rozbudzaniem poczucia piękna i estetyki przy dążeniu do stałej sprawności ruchowej. Zadaniem pracowni jest przygotowywanie przedstawień, projektowanie odpowiednich kostiumów. Część uczestników pracowni bierze czynny udział w różnego rodzaju występach i przeglądach kulturalnych.

Pracownia społeczna

Terapia prowadzona na tej pracowni zmierza do poprawy funkcjonowania uczestników we wszystkich strefach życia potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania. W tym celu prowadzone są treningi podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy oraz nauka rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach. Plan terapii zakłada realizację takich celów jak: kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i nawiązywania innych kontaktów społecznych.

Pracownia bukieciarska

Podopieczni realizują się artystycznie, tworząc różnego rodzaju kompozycje florystyczne. Poprzez tworzenie różnorodnych kompozycji podopieczni doskonalą zdolności manualne, percepcje wzrokowo-ruchową oraz wydłużamy czas koncentracji uwagi. Praca twórcza sprawia uczestnikom wiele radości i daje dużo satysfakcji, a dzieła plastyczne zdobią pomieszczenia nie tylko warsztatowe, również instytucji działających na naszym terenie.

Pracownia Stolarska

Pracownia stolarska jest pracownią, w której uczestnicy uczą się zajęć praktycznych dotyczących obróbki drewna. Głównym celem pobytu uczestników w pracowni jest: – zapoznanie się z zasadą obsługi podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędziami do obróbki drewna, – rozróżnianie oraz dobór odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy. Aktywność ta przyczynia się do rozwoju zdolności manualnych. Rehabilitacja zawodowa w pracowni, to głównie organizacja stanowiska pracy i przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowanie przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy.Uczestnicy poznają różne rodzaje drewna i podstawowe informacje o nich. Są również zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa obsługi poszczególnych narzędzi i maszyn.

Sala rehabilitacji ruchowej

Uczestnicy biorą udział w pracowni tej w zajęciach ruchowych, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Do dyspozycji uczestników w Sali rehabilitacyjnej są oddane rowery treningowe, steper, materace, drabinki, atlas. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu ćwiczą na podwieszeniach.

Gabinet Pielęgniarki

Warsztaty, to poza miejscem rehabilitacji i nauki miejsce rozrywki, zabawy i rekreacji. Dla niepełnosprawnych organizowane są dyskoteki, konkursy, ogniska integracyjne, wyjścia do kina, wyjazdy na basen oraz kilkudniowe wycieczki. Ponadto nasi podopieczni biorą czynny udział w imprezach oraz uroczystościach organizowanych na terenie naszego miasta.