Regulamin WTZ

Regulamin Warsztatów Terapii Zajęciowej

§1

Warsztaty Terpaii Zajęciowej, zwany dalej „Warsztatem” działają na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia,działania i finanansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 118, poz. 764 z późn. zmian.) oraz niniejszego regulaminu.

§2

Jednostka organizująca Warsztaty jest organizacją pozarządową Stowarzyszeniem, zwanym dalej „Jednostką prowadzącą”, któremu Warsztat podlega pod względem merytoryczm, organizacyjnym i finansowym.

§3

1. Głownym celem warsztatu jest rehabilitacja zmierzazjąca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradnośći osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia w środowisku.

2. Cele swoje Warsztaty realizują poprzez : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.08.1998 r. $ 1 ust. 2 Rehabilitacje ruchową i społeczną, terapie psychopedagogiczną oraz naukę połączoną z pracą.

§4

W zakresie realizacji programu Warsztat współpracuje z placówkami: służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, kultury oraz organami państwowymi i samorządowymi, a także instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą.

§5

1. Warsztatem kieruje kierownik, którego powołuje i odwołuje organ Jednostki prowadzącej.

2. Kierownik reprezentuje Warsztat na zewnątrz i działa w jego imieniu.

3. W czasie nieobecności kierownika,zastępuje go osoba przez niego wyznaczona Zakres zastepowanie powinnien być określony na piśmie.

§6

Pracowników Warsztatu zatrudnia jednostka prowadząca.

§7

Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt działalnośći Warsztatu, a w szczególności:

1. Organizuje prace Warsztatu, a zwłaszcza:

a. Opracowuje ogólne plany Warsztatu i stwarza warunki ich realizacji

b. Wnioskuje zmiany regulaminu Warsztatu do Jednostki prowadzącej i informuje o wprowadzonych zmianach Starostę

c. Wnioskuje o utworzenie nowych grup terapeutycznych

d. Ustala liczebnośc grupy oraz wyznacza osoby bezpośrednio pracujące z daną grupą

e. Wnioskuje na podstawie efektów rehabilitacji o skierowanie do ponownego badania i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2. Odpowiada za porządek i dyscyplinę pracy w Warsztacie

3. Wnioskuje do Jednostki prowadzącej o awansowanie, zwolnienie, naradzanie lub ukaranie pracowników Warsztatu i w innych sprawach kadrowych.

4. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy

5. Sporządza i przedstawia Jednostce prowadzącej plany i sprawdzenia finansowe Warsztatu

6. Kieruje Radą programową Warsztatu

7. Odpowiada za przestrzeganie w Warsztacie ustawy o ochronie danych osobowych oraz za posiadanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy

8. Odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi Warsztatu

9. Podejmuje wszelkie działania zmierzające do prawidłowo i sprawnego funkcjonowania Warsztatu

§8

W Warsztacie działa Rada Programowa, której skład osobowy oraz zakresu działania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (?) z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warszatu terapii zajęciowej. (Dz.U.Nr. 118, poz. 764 z późniejszymi zmianami)

§9

1.Warsztat jest placówką pobytu dziennego

2. Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 3. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00

4. Warsztat może prowadzić dodatkowe zajęcia kulturalne,sportowe,rekreacyjne, w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy.

5. Warsztat może prowadzić działalnośc o charakterze niezarobkowym z zastrzeżeniem ust. 6 6. Ewentualny dochód za sprzedaż produktów wykonywanych i usług wykonywanych w ramach wykonywanego programu terapii, przeznacza się- w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu- na pokrycie wydatków związanych z ich zbiorowym uczestnictwem w życiu społecznym, organizowanym przez Warsztaty, z nastawieniem określonym w § 14 ust. 3 rozporządzenia

§10

Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które posiadają wskazania do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydawanym przez właściwy organ.

§11

Rehabilitacja uczestników programu jest w grupach terapii zajęciowej, tworzonych w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne programy rehabilitacji.

§12

W Warsztacie mogą działać koła zainteresowań, tworzone stosownie do potrzeb uczestników.

§13

1. W zajęciach uczestników Warsztatów wprowadza się dwie, co najmniej półgodzinne przerwy, w tym jedna na spożycie posiłku

Ze względu na stan zdrowia uczestników Warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć, z odpowiednią przerwa na wypoczynek.

§14

Uczestnicy Warsztatu podlegają okresowym badaniom kontrolnym, mającym na celu ewentualna korektę programu rehabilitacyjnego.

§15

Uczestnik Warsztatu ma prawo:

1. Udziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji

2. Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacji i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności

3. Pomocy instruktorów w realizacji rehabilitacji w procesie terapii zajęciowej

4. Przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności

5. Uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych

§16

Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

1. Uczestniczyc w realizacji programu rehabilitacji

2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku

3. Stosować sie do poleceń pracowników Warsztatu

4. Dbać o mienie Warsztatu

5. Przestrzegać obowiązujących w Warsztacie przepisów

§17

W Warsztacie prowadzona jest ewidencja uczestników oraz ich dokumentacja określona w § 15 rozporządzenia, prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.)

§18

1.Nieobecnośc uczestników w zajęciach musi być usprawiedliwiona przez lekarza, a w przypadkach losowych przez uczestnika rodziców lub opiekunów.

§19

1. Uczestnicy Warsztatu mogą otrzymywać kieszonkowe w wysokości ustalonej przez kierownika Warsztatu, nie więcej jednak niż 20% najniższego wynagrodzenia, określonego na podstawie Kodeksu pracy.

2.Przyznanie i wysokość kieszonkowego należna jest od pozytywnej opinii pracownika prowadzącego danego uczestnika, dotyczącej w szczególności:

a. Systematyczność i zaangażowanie w realizacje programu rehabilitacji.

b. Przestrzegania obowiązującego w Warsztacie porządku

c. Prawidłowego stosunku do pracowników i uczestników Warsztatu

d. Zdyscyplinowania

3. Przyznanie i wypłata kieszonkowego powinno być udokumentowane na piśmie

§20

1. Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza w Warsztacie porządek i dyscyplinę, może być skreślony z listy uczestników.

2. Decyzje o skreśleniu podejmuje Jednostka prowadząca na odpowiednio umotywowany wniosek kierownika Warsztau.

§21

1. Pracownicy Warsztatu obowiązani są przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Warsztatu, oraz wykonywać swoje zadania zgodne z ustalonymi w zakresach czynności obowiązków.

2. Pracownik Warsztatu prowadzący grupę ma obowiązek:

a. Współdziałać z kierownikiem Warsztatu przy ustaleniu indywidualnych programów rehabilitacji i ich korekcie

b. Sumiennie realizowac program rehabilitacji

c. Prowadzić dziennik terapeutyczny i zamieszczać w nim adnotacje dotyczące zajęć każdego uczestnika.

d. Uczestniczyć w dokonaniu okresowej oceny efektów rehabilitacji, w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu.

e. Utrzymywac ścisły kontakt i współpracować z rodzicami lub opiekunami uczestników.

§22

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i uczestników Warsztatu.